Postęp prac projektowych (2)

15.04.2019

Podpisanie umowy między Zamawiającym a Wykonawcą

15.04.2019

 • opracowanie harmonogramu robót, Programu Zapewnienia Jakości,
 • mobilizacja zespołów wykonawcy,
 • wizja w terenie inwestycji,
 • prace projektowe przygotowawcze (analiza materiałów archiwalnych, wszczęcie procedur geodezyjnych),
 • określenie i uzgodnienie z Zamawiającym założeń do wykonywania prognozy ruchu.

4.02.2020

 • pozyskano wypisy i wyrysy z MPZP
 • wykonano pomiary natężenia ruchu drogowego wraz z określeniem struktury kierunkowej pojazdów
 • wystąpiono o wskazanie Gestorów sieci uzbrojenia terenu
 • pozyskano informacje dotyczące istniejącej sieci drogowej
 • Departament Studiów GDDKiA zatwierdził opracowaną analizę i prognozę ruchu
 • pozyskano informacje o istniejących ciekach, kanałach, rowach, środowisku i jego ochronie, a także o zabytkach i terenach górniczych
 • Zamawiający pozytywnie zaopiniował propozycje korytarzowe prowadzenia drogi S17
 • Wykonawca wysłał do zaopiniowania warianty inwestycji do władz samorządowych
 • złożono Zamawiającemu do zaopiniowania opinię geotechniczną oraz studium geologiczno inżynierskie – opracowania geologiczne są w trakcie uzgadniania
 • w związku z sukcesywnym pozyskiwaniem warunków oraz wywiadów branżowych opracowywane są szczegółowe rozwiązania projektowe
 • Studium Hydrologiczno – Hydrauliczne zostało uzgodnione przez Zamawiającego
 • Wykonywana jest inwentaryzacja środowiskowa na potrzeby Raportu OOŚ