31.7.2020

Marszałek Województwa Lubelskiego decyzją znak DŚ-II.7440.11.2020.JPL zatwierdził „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych”