27.5.2020

Marszałek Województwa Lubelskiego decyzją znak DŚ-II.7440.6.2020.JPL zatwierdził „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologicznych – inżynierskich”