4.2.2020

 • pozyskano wypisy i wyrysy z MPZP
 • wykonano pomiary natężenia ruchu drogowego wraz z określeniem struktury kierunkowej pojazdów
 • wystąpiono o wskazanie Gestorów sieci uzbrojenia terenu
 • pozyskano informacje dotyczące istniejącej sieci drogowej
 • Departament Studiów GDDKiA zatwierdził opracowaną analizę i prognozę ruchu
 • pozyskano informacje o istniejących ciekach, kanałach, rowach, środowisku i jego ochronie, a także o zabytkach i terenach górniczych
 • pozyskano warunki przekroczenia linii szerokotorowej LHS kolidującej z korytarzem projektowanej drogi S17
 • Zamawiający pozytywnie zaopiniował propozycje korytarzowe prowadzenia drogi S17
 • Wykonawca wysłał do zaopiniowania warianty inwestycji do władz samorządowych
 • złożono Zamawiającemu do zaopiniowania opinię geotechniczną oraz studium geologiczno inżynierskie – opracowania geologiczne są w trakcie uzgadniania
 • w związku z sukcesywnym pozyskiwaniem warunków oraz wywiadów branżowych opracowywane są szczegółowe rozwiązania projektowe
 • Studium Hydrologiczno – Hydrauliczne zostało uzgodnione przez Zamawiającego
 • Wykonywana jest inwentaryzacja środowiskowa na potrzeby Raportu OOŚ