Opis projektu

Przedmiot kontraktu

Inwestycja polega na budowie pięciu odcinków dwujezdniowej drogi ekspresowej S17 wraz z węzłami, miejscami obsługi podróżnych, przebudową dróg poprzecznych i budową dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe.

Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski – Zamość Wschód stanowi element ciągu drogowego S17 Warszawa – Lublin – Zamość – Tomaszów Lubelski – Hrebenne (granica państwa), który zlokalizowany jest w sieci dróg międzynarodowych i oznaczony jako nr E372.

Dla omawianego odcinka S17 w węźle „Piaski Wschód” nastąpi najbliższe połączenie z drogą ekspresową S12, a poprzez wybudowane odcinki S12/S17 i istniejące węzły na obwodnicy Lublina, nastąpi także połączenie z drogą ekspresową S19.

Projekt wpisuje się w założenia dokumentów strategicznych państwa (Polityka Transportowa Państwa 2006-2025, Strategia Rozwoju Kraju 2020), które zakładają wspieranie działań zmierzających do poprawy infrastruktury transportowej państwa, zwłaszcza międzynarodowych korytarzy transportowych: drogi S17 (oraz S12 i S19).

Przedmiotowa inwestycja przewidziana jest do realizacji w systemie „Projektuj i Buduj”.

Lokalizacja

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubelskim na terenie powiatu świdnickiego, krasnostawskiego i zamojskiego. Początek opracowania zlokalizowano na istniejącej obwodnicy m. Piaski w ciągu drogi S12/S17 przed węzłem „Piaski Wschód”, natomiast koniec na istniejącej drodze krajowej nr 74 w Jarosławcu. Orientacyjna długość projektowanej drogi wynosi 65,8 km.

 

Cel inwestycji i spodziewane efekty inwestycji:

 • poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi
 • poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie istniejącego korytarza drogi krajowej nr 17 (DK17)
 • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych m.in. w sąsiedztwie drogi oraz w województwie lubelskim
 • stworzenie w tej części kraju spójnego i sprawnie funkcjonującego systemu transportowego, zintegrowanego z systemem krajowym, europejskim i globalnym

S17 wraz z S12 i S19 stanowić będą na terenie województwa lubelskiego zasadniczy szkielet dróg o dużej przepustowości łączących największe ośrodki gospodarcze kraju z największymi ośrodkami Polski Wschodniej.

Stan istniejący

Główną oś obecnego układu komunikacyjnego na tym obszarze stanowi istniejąca droga krajowa nr 17 (DK17), klasy GP, zaliczona do sieci dróg międzynarodowych.

Pas drogowy istniejącej DK17 wykorzystywany jest do:

 • przeprowadzenia ciągów drogowych,
 • skrzyżowań z drogami: krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi,
 • lokalizacji: zatok autobusowych, ciągów pieszych,
 • obsługi komunikacyjnej działek przyległych do drogi,
 • lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • prowadzenia zieleni przydrożnej w postaci szpaleru drzew.

Trasa DK17 przebiega po terenach o zagospodarowaniu rolniczym. Na zagospodarowanie terenu przyległego składają się:

 • istniejące drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne,
 • istniejące linie kolejowe w m. Wólka Orłowska i m. Zamość,
 • zabudowa przyzagrodowa,
 • pola uprawne, łąki i lasy,
 • rzeki (Giełczew, Marianka, Łopa, Wolica, Łopuszanka, Wieprz, Farenc, Czarny Potok) i cieki bez nazwy,
 • stawy hodowlane,
 • rowy melioracyjne,
 • urządzenia infrastruktury technicznej

DK17 nie jest wyposażona w drogi dojazdowe do obsługi ruchu lokalnego, dlatego też niezależnie od skrzyżowań z drogami bocznymi występują tu liczne zjazdy publiczne do obsługi komunikacyjnej działek, na których zlokalizowane są restauracje, zajazdy, stacje paliw oraz zjazdy indywidualne do posesji.

Ukształtowanie terenu zarówno podłużne jak i poprzeczne jest bardzo zróżnicowane. Bezwzględna różnica wysokości najniższego i najwyższego punktu terenu na trasie wynosi 100 m.

Trasa DK17 przebiega wzdłuż kompleksów leśnych w m. Łopiennik Górny, pomiędzy m. Wólka Orłowska i m. Izbica, pomiędzy m. Tarzymiechy i m. Kolonia Podkrasne oraz pomiędzy m. Chomęciska Małe i m. Sitaniec.

Stan projektowany

Parametry techniczne

klasa techniczna: S (droga ekspresowa)

prędkość projektowa: Vp = 100 km/h

prędkość miarodajna: Vm = 110 km/h

liczba jezdni: 2

liczba pasów ruchu na jednej jezdni: 2 (lub 3)

szerokość pojedynczego pasa ruchu: 3,50 m

szerokość jezdni: 7,00 m (lub 10,5 m)

szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m

szerokość pobocza gruntowego: min. 0,75 m

szerokość pasa dzielącego jezdnie: 5,00 m wraz z opaskami

min. pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym: 2,5%

kategoria ruchu: szacunkowo KR7

obciążenie nawierzchni S17 oraz jej łącznic: 115 kN/oś

skrajnia pionowa S17 oraz jej łącznic: 5,0 m

Projekt obejmuje wykonanie analizy konieczności zachowania rezerwy pod trzeci pas ruchu.

Przebieg drogi

Przebieg drogi ekspresowej S17 dla odcinków 1, 3 i 4 ustalony został wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOOŚ.4200.1.2011.LP z dnia 8 kwietnia 2016 r. Przebieg dla poszczególnych odcinków przedstawiono na planach orientacyjnych.
Proponowany przebieg drogi ekspresowej S17 dla odcinków 2 i 5 przedstawiony został wielowariantowo (warianty: 1, 2, 3, 3a). Przebieg dla poszczególnych odcinków planowanych wariantów przedstawiono na planach orientacyjnych.

 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m. in.:

 • Budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku Piaski – Zamość Wschód oraz jej połączeń z istniejącą siecią dróg publicznych, w tym m.in.:
 • budowa dwujezdniowej drogi klasy S,
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 • budowa/przebudowa dróg innych niż droga ekspresowa (w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, budowa dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracających naruszone połączenia drogowe),
 • budowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej oraz w ciągu dróg i linii kolejowych krzyżujących się z drogą ekspresową,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów (np. przy obiektach) wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp.
 • Budowę wyposażenia technicznego drogi ekspresowej, w tym m.in.:
  • budowa urządzeń odwadniających oraz odprowadzających wodę (systemu odwodnienia drogi ekspresowej),
  • budowa obiektów i urządzeń obsługi uczestników ruchu, w tym m.in. Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP),
  • budowa przejazdów awaryjnych,
  • budowa ogrodzenia drogi,
  • budowa sieci i infrastruktury związanej z drogą
 • Budowę urządzeń technicznych drogi ekspresowej, w tym m.in. wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i dróg związanych oraz ich wyposażenie w niezbędne urządzenia BRD
 • Budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym m.in.: zabezpieczenia przeciwhałasowe, przejścia dla zwierząt i przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniami ochronno-naprowadzającymi, nasadzenia zieleni, inne niezbędne, które będą wynikały z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Przebudowę urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej (pod i nadziemnej), kolidujących z drogą ekspresową i drogami związanymi.
 • Usunięcie kolizji z istniejącymi elementami zagospodarowania terenu (m.in. wyburzenia, rozbiórki, przywrócenie przyłączy, przeniesienie obiektów podlegających ochronie).

Zestawienie projektowanych węzłów:

km roboczy w oparciu o ADPNazwa węzłaKategoria i numer drogi krzyżującej się z drogą główną (S17)
0+000„Piaski Wschód" („Chełm")S12
2+920„Piaski Południe"(„Siedliszczki")DK17
9+753„Fajsławice" („Fajsławice")DW838
15+559„Łopiennik" („Łopiennik")DK17
26+309„Krasnystaw Północ" („Krasnystaw I")DP3159L
29+239„Krasnystaw Południe" („Krasnystaw II")DW842
43+113„Izbica" („Tarzymiechy")DP3143L
49+040„Stary Zamość" („Stary Zamość")DP3220L
53+407„Zamość Sitaniec" („Sitaniec")DK17
59+733„Zamość Północ" („Skierbieszów")DW843