Opis projektu


Warning: file_get_contents(/autoinstalator/wordpress3/wp-content/uploads/sites/6/wptm/7_0119ece666a9d328d629c31cda1078e4.html): failed to open stream: No such file or directory in /autoinstalator/wordpress3/wp-content/plugins/wp-table-manager/app/site/filters.php on line 151

Lokalizacja

Planowana inwestycja położona jest w województwie małopolskim, powiat ziemski krakowski, na terenie gmin Zabierzów i Wielka Wieś.

 

Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy następujących miejscowości
w ciągu drogi krajowej nr 79: część miejscowości Modlniczka (gmina Wielka Wieś), Zabierzów, Kochanów i część miejscowości Niegoszowice (gmina Zabierzów).

Wykonanie drogi klasy GP, zlokalizowanej głównie na terenach niezabudowanych o zwiększonej prędkości projektowej w stosunku do istniejącego przebiegu DK-79, spowoduje zminimalizowanie punktów kolizyjnych, jakimi są skrzyżowania z innymi drogami, zapewni obsługę komunikacyjną terenów przyległych z jednoczesną ochroną środowiska naturalnego.

Przewiduje się, że duża część pojazdów przejeżdżających po istniejącej drodze krajowej przez teren zwartej zabudowy będzie kierowało się na obwodnicę. Ograniczy się w ten sposób natężenie ruchu w centrum miasta, ograniczeniu ulegnie poziom zanieczyszczeń i hałas na obszarze intensywnie zurbanizowanym. Z uwagi na zmniejszenie ruchu w mieście, poprawią się warunki bezpieczeństwa na drogach.

 

Stan istniejący

Projektowana inwestycja ma na celu budowę obwodnicy następujących miejscowości
w ciągu drogi krajowej nr 79: część miejscowości Modlniczka (gmina Wielka Wieś), Zabierzów, Kochanów i część miejscowości Niegoszowice (gmina Zabierzów). Istniejąca droga krajowa
nr 79 przebiega przez miejscowość Zabierzów i stanowi fragment łączący zachodnią część Małopolski z Krakowem. Wieś Zabierzów jest ważnym ośrodkiem administracyjno-przemysłowo-usługowym, na terenie którego przebiega, oprócz drogi krajowej, także płatna autostrada A4 (Katowice–Kraków), oraz bardzo ważna droga wojewódzka nr 774, obsługująca zachodnie obrzeża aglomeracji krakowskiej.Istniejąca droga krajowa graniczy z terenami o zabudowie jednorodzinnej, jak również z terenami o zabudowie przemysłowej. Na północ od istniejącej trasy znajduje się linia kolejowa relacji Zabrze – Katowice – Mysłowice – Kraków.

 

Stan projektowany

Początek zakresu opracowania znajduje się w rejonie węzła Radzikowskiego
w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 79 i wynika z założeń określonych w STEŚ jakim jest budowa łącznicy zjazdowej z obwodnicy na istniejącą drogę powiatową 2128K ulicę Kasztanową. Ulica Kasztanowa w miejscu skrzyżowania, do połączenia ze starodrożem drogi krajowej nr 79 będzie ulicą jednokierunkową w relacji zachodniej. Pełne skomunikowanie obszaru nadal będzie możliwe poprzez budowę łącznika pomiędzy starodrożem drogi krajowej nr 79 a drogą powiatową 2128K, prowadzoną równolegle w odległości 950m od obecnego śladu ulicy Kasztanowej. Dojazd do posesji zostanie zachowany.

Na zakończeniu starodroża drogi krajowej nr 79 wprowadzono rondo, do którego włączona została droga powiatowa 2128K, natomiast pojazdy komunikacji publicznej jadące w stronę Krakowa prowadzone będzie nowym łącznikiem do projektowanego ronda (węzła w układzie etapowym) w ciągu obwodnicy Zabierzowa. Kolejny etap budowy węzła polegał będzie na dobudowaniu wiaduktów w ciągu obwodnicy nad rondem. Skrzyżowanie łącznika ze starodrożem drogi krajowej nr 79 zaprojektowano w formie małego ronda jednopasowego, natomiast włączenie łącznika w drogę powiatową 2128K w formie skrzyżowania zwykłego.

Na odcinku pomiędzy węzłem Zabierzów a drogą powiatową 2131K w Bolechowicach obwodnica wykonana zostanie w przekroju 1×2 (etap I) z rezerwą pod drugą jezdnię (etap II). Skrzyżowanie obwodnicy Zabierzowa z drogą powiatową 2131K zaprojektowano w formie średniego ronda jednopasowego. Dla odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową 2131K do włączenia obwodnicy w drogę krajową nr 79 przewidziano przekrój 1×2 jako docelowe rozwiązanie. Za skrzyżowaniem w Bolechowicach obwodnica przebiega równolegle do rzeki Rudawy przez tereny uprawne. W km około 4+220 i 6+200 droga przecina w dwóch poziomach drogi dojazdowe służące jako dojazdy do pól. Następnie w km 7+280 droga przecina tory linii kolejowej relacji Zabrze – Katowice – Mysłowice – Kraków. W kilometrze około 8+740 droga krzyżuje się w dwóch poziomach, bez możliwości włączenia z drogą gminną 601652K do Niegoszowic. W kilometrze około 9+270 zlokalizowano zjazd do stacji kontroli pojazdów. Stacja została zlokalizowana w pasie pomiędzy obwodnicą a drogą dojazdową do Niegoszowic. Stacja kontroli pojazdów zostanie poprzedzona punktami preselekcji pojazdów, zlokalizowanymi przy drodze krajowej na obu kierunkach, oddalonymi od zjazdu na stację o minimum 800m. W kilometrze około 9+500 znajduje się skrzyżowanie w postaci średniego ronda na przecięciu z przedłużeniem starodroża drogi krajowej
i nowoprojektowaną drogą dojazdową do Niegoszowic. Ze starodroża zapewniony jest dojazd
do istniejącego parkingu dla samochodów ciężarowych. Projektowana obwodnica łączy się
z istniejącą trasą drogi krajowej w km 10+300.

 

Podstawowe parametry techniczne:

Obwodnica Zabierzowa

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie następujących robót:

 • budowę drogi klasy GP obwodnicy Zabierzowa o długości 10km,
 • budowę tunelu drogowego w ciągu obwodnicy Zabierzowa,
 • budowę dróg łącznikowych pomiędzy starodrożem DK79 – obwodnicą Zabierzowa i drogą powiatową 2128K,
 • budowę węzła drogowego częściowo bezkolizyjnego w układzie etapowym,
 • rozbudowę skrzyżowań drogowych,
 • budowę dróg dojazdowych,
 • budowę stacji kontroli pojazdów,
 • budowę chodników,
 • budowę zatok komunikacji zbiorowej,
 • budowę przejazdów drogowych,
 • budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych.