Opis projektu

Lokalizacja

Planowana inwestycja położona jest w województwie małopolskim, powiat ziemski krakowski, na terenie gmin Zabierzów i Wielka Wieś.

Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy następujących miejscowości
w ciągu drogi krajowej nr 79: część miejscowości Modlniczka (gmina Wielka Wieś), Zabierzów, Kochanów i część miejscowości Niegoszowice (gmina Zabierzów).

Wykonanie drogi klasy GP, zlokalizowanej głównie na terenach niezabudowanych o zwiększonej prędkości projektowej w stosunku do istniejącego przebiegu DK-79, spowoduje zminimalizowanie punktów kolizyjnych, jakimi są skrzyżowania z innymi drogami, zapewni obsługę komunikacyjną terenów przyległych z jednoczesną ochroną środowiska naturalnego.

Przewiduje się, że duża część pojazdów przejeżdżających po istniejącej drodze krajowej przez teren zwartej zabudowy będzie kierowało się na obwodnicę. Ograniczy się w ten sposób natężenie ruchu w centrum miasta, ograniczeniu ulegnie poziom zanieczyszczeń i hałas na obszarze intensywnie zurbanizowanym. Z uwagi na zmniejszenie ruchu w mieście, poprawią się warunki bezpieczeństwa na drogach.

Stan istniejący

Projektowana inwestycja ma na celu budowę obwodnicy następujących miejscowości
w ciągu drogi krajowej nr 79: część miejscowości Modlniczka (gmina Wielka Wieś), Zabierzów, Kochanów i część miejscowości Niegoszowice (gmina Zabierzów). Istniejąca droga krajowa
nr 79 przebiega przez miejscowość Zabierzów i stanowi fragment łączący zachodnią część Małopolski z Krakowem. Wieś Zabierzów jest ważnym ośrodkiem administracyjno-przemysłowo-usługowym, na terenie którego przebiega, oprócz drogi krajowej, także płatna autostrada A4 (Katowice–Kraków), oraz bardzo ważna droga wojewódzka nr 774, obsługująca zachodnie obrzeża aglomeracji krakowskiej.Istniejąca droga krajowa graniczy z terenami o zabudowie jednorodzinnej, jak również z terenami o zabudowie przemysłowej. Na północ od istniejącej trasy znajduje się linia kolejowa relacji Zabrze – Katowice – Mysłowice – Kraków.

Stan projektowany

Początek zakresu opracowania znajduje się w rejonie węzła Modlniczka w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 79 i wynika z założeń określonych w STEŚ i Koncepcji Programowej.

Na zakończeniu starodroża drogi krajowej nr 79 wprowadzono rondo nad tunelem, do którego włączona została droga powiatowa 2128K i droga gminna nr 601695K, co pozwoli zachować ciągłość komunikacji wzdłuż ul. Kasztanowej. Pełne skomunikowanie obszaru nadal będzie możliwe poprzez budowę łącznika północnego i południowego, prowadzonych równolegle w odległości 950m od obecnego śladu ulicy Kasztanowej, pomiędzy projektowaną obwodnicą, starodrożem drogi krajowej nr 79 i drogą powiatową 2128K (ul. Szlachecka),. Dojazd do posesji zostanie zachowany. Pojazdy komunikacji publicznej jadące w stronę Krakowa prowadzone będą nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej (łącznikiem południowym) do projektowanego ronda turbinowego (węzła w układzie etapowym) w ciągu obwodnicy Zabierzowa. Kolejny etap budowy węzła polegał będzie na dobudowaniu wiaduktu w ciągu obwodnicy nad rondem. Skrzyżowania: łącznika południowego ze starodrożem drogi krajowej nr 79 oraz łącznika północnego z drogę powiatową 2128K (ul. Szlachecką) zaprojektowano w formie małych rond jednopasowych.

Na odcinku pomiędzy węzłem Zabierzów a drogą powiatową 2131K w Bolechowicach obwodnica wykonana zostanie w przekroju 1×2 (etap I) z rezerwą pod drugą jezdnię (etap II). Skrzyżowanie obwodnicy Zabierzowa z drogą powiatową 2131K zaprojektowano w formie średniego ronda jednopasowego. Dla odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową 2131K do włączenia obwodnicy w drogę krajową nr 79 przewidziano przekrój 1×2 jako docelowe rozwiązanie. Za skrzyżowaniem w Bolechowicach obwodnica przebiega równolegle do rzeki Rudawy przez tereny uprawne. W km 6+200 obwodnica przecina w dwóch poziomach drogę gminną nr 601656K (ul. Sportowa) służącą jako dojazd do pól i obiektu sportowego. Następnie w km 7+325 droga przecina tory linii kolejowej relacji Zabrze – Katowice – Mysłowice – Kraków. W kilometrze około 8+760 droga krzyżuje się w dwóch poziomach, bez możliwości włączenia z drogą gminną 601652K do Niegoszowic. W kilometrze około 9+350 zlokalizowano stację kontroli pojazdów. Stacja została zlokalizowana w pasie pomiędzy obwodnicą, a projektowaną drogą gminną do Niegoszowic. Stacja kontroli pojazdów zostanie poprzedzona punktami preselekcji pojazdów, zlokalizowanymi przy drodze krajowej na obu kierunkach, oddalonymi od zjazdu na stację o minimum 800m. W kilometrze około 9+520 znajduje się skrzyżowanie w postaci średniego ronda na przecięciu obwodnicy z przedłużeniem starodroża drogi krajowej i nowoprojektowanej drogi gminnej do Niegoszowic. Ze starodroża zapewniony jest dojazd do istniejącego parkingu dla samochodów ciężarowych. Projektowana obwodnica łączy się z istniejącą trasą drogi krajowej w km 10+315.

Podstawowe parametry techniczne:

Obwodnica Zabierzowa

klasa technicznaGP
kategoriadroga krajowa
prędkość projektowaVp = 70 km/h od km 0+000 do km 3+435
Vp = 80 km/h od km 3+435 do km 10+315
liczba pasów ruchu2/2 od km 0+000 do km 1+050 etap I
(docelowo do km 3+435)
1/2 od km 3+435 do km 10+315
szerokość pasa ruchu3,50m
szerokość opasek 0,50m
pochylenie poprzeczne jezdni2.00%
skrajnia pionowa4,70m
szerokość chodników2,0m
dopuszczalne obciążenie nawierzchni115 kN/oś
kategoria ruchuKR6
nachylenie skarp wykopu i nasypu01:01.5
rowy trapezowe o szerokości dna0,50m
nachylenie skarp rowu01:02.2

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie następujących robót:

 • budowę drogi klasy GP obwodnicy Zabierzowa o długości 10km,
 • budowę tunelu drogowego w ciągu obwodnicy Zabierzowa,
 • budowę dróg łącznikowych pomiędzy starodrożem DK79 – obwodnicą Zabierzowa i drogą powiatową 2128K,
 • budowę węzła drogowego częściowo bezkolizyjnego w układzie etapowym,
 • rozbudowę skrzyżowań drogowych,
 • budowę dróg dojazdowych,
 • budowę stacji kontroli pojazdów,
 • budowę chodników,
 • budowę zatok komunikacji zbiorowej,
 • budowę przejazdów drogowych,
 • budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych.