DK79 Zabierzów

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79"

03-04.2021

opracowywanie dokumentacji geologicznej i geotechnicznej uzyskiwanie uzgodnień dokumentacji z gestorami poszczególnych sieci przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia uzgodnienia z Zamawiającym – […]

02-03.2021

na podstawie wykonanych badań opracowanie dokumentacji geologicznej i geotechnicznej złożenie operatu wodnoprawnego do uzyskania decyzji wodnoprawnej opracowywanie wielobranżowego projektu budowlanego […]

01-02.2021

prowadzenie geologicznych prac terenowych zakończenie prac związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych – złożenie do PODGiK celem uzyskania klauzuli […]

12.2020-01.2021

prowadzenie geologicznych prac terenowych opracowywanie wielobranżowego projektu budowlanego opracowywanie mapy do celów projektowych – końcowe prace kameralne

11-12.2020

prowadzenie geologicznych prac terenowych opracowywanie mapy co celów projektowych – kontynuacja opracowanie rozwiązań w zakresie przebudowy cieków – opracowanie operatu […]

10-11.2020

prowadzenie geologicznych prac terenowych opracowywanie mapy co celów projektowych – kontynuacja doszczegółowienie projektu budowlanego – odwodnienie, część energetyczna i inżynieryjna, […]

09-10.2020

prowadzenie geologicznych prac terenowych opracowywanie mapy co celów projektowych – kontynuacja doszczegółowienie projektu budowlanego – odwodnienie, część energetyczna i inżynieryjna.

08-09.2020

prowadzenie geologicznych prac terenowych opracowywanie mapy co celów projektowych – kontynuacja doszczegółowienie projektu budowlanego wykonanie pomiarów ruchu i aktualizacji prognozy […]

07-08.2020

opracowanie nowych rozwiązań mostowych na odcinku przekroczenia linii kolejowej opracowywanie projektu budowlanych obiektów inżynierskich doszczegółowienie projektu budowlanego opracowywanie mapy co […]

06-07.2020

uzgadnianie przyjętych rozwiązań z zarządcami poszczególnych dróg prowadzenie geologicznych prac terenowych opracowywanie analizy hydrogeologicznej doszczegółowienie projektu budowlanego (cz. drogowa, cz. […]