Opis projektu

Lokalizacja

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiat płoński (gmina Płońsk i gmina Załuski) i powiat nowodworski (gmina i miasto Zakroczym, gmina Nowy Dwór Mazowiecki, gmina Czosnów). Projektowana droga S7 przebiega w większości po istniejącym śladzie. Analizowany odcinek rozpoczyna się na połączeniu z ekspresową obwodnicą Płońska w km 300+000, za istniejącym węzłem „Siedlin” na przecięciu dróg krajowych nr 7 i nr 10. Koniec analizowanej trasy zaprojektowano w miejscowości Czosnów jako dowiązanie do projektowanego w ramach odrębnego zamówienia węzła „Czosnów”. Dodatkowo opracowanie będzie dotyczyć nowego przebiegu drogi krajowej nr 62, zlokalizowanej w rejonie węzła Ostrzykowizna w ciągu projektowanej drogi S7.

 

Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego

Do podstawowych celów przedmiotowej inwestycji należą:

 • podniesienia sprawności sieci drogowej dla obsługi ruchu tranzytowego na odcinku Warszawa – Elbląg – Gdańsk,
 • poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg,
 • zwiększenie przepustowości i swobody ruchu na drodze,
 • skrócenie czasu przejazdu i poprawa komfortu podróżowania,
 • poprawa atrakcyjności przyległych terenów zachęcających potencjalnych inwestorów,
 • wzrost rozwoju gospodarczego regionu,
 • ograniczenie hałasu w terenie zabudowanym,
 • zmniejszenie zużycia paliwa i ilości spalin,
 • budowa nowoczesnej drogi spełniającej rygorystyczne standardy ochrony środowiska.

 

Stan istniejący

Odcinek planowanej do przebudowy DK nr 7 Płońsk Czosnów w chwili obecnej jest drogą klasy GP (na fragmencie drogą klasy S) dwujezdniową, każda jezdnia po 2 pasy ruchu o szerokości 3,5m z pasem dzielącym.

Istniejąca droga przebiega przez lub w sąsiedztwie następujących miejscowości: Siedlin, Raźniewo, Poczernin, Szczytniki, Szczytno, Przyborowice, Michałówek, Załuski, Niepiekła, Kroczewo, Trębki Nowe, Strubiny, Zakroczym, Kazuń Nowy, Czosnów. Tereny zlokalizowane w sąsiedztwie drogi charakteryzują się rozporoszoną zabudową zagrodową i rolniczą, na znacznych obszarach trasa biegnie przez tereny niezabudowane. Dopiero na odcinku od mostu na rzece Wiśle do końca przedmiotowego odcinka trasa przecina tereny o charakterze podmiejskim.

Analizowany odcinek rozpoczyna się na połączeniu z ekspresową obwodnicą Płońska w km 300+000, za istniejącym węzłem „Siedlin” na przecięciu dróg krajowych nr 7 i nr 10. Koniec analizowanej trasy jest zlokalizowany w miejscowości Czosnów. Istniejąca droga krajowa nr 7 powiązana jest m.in. z drogami krajowymi (62 i 85), wojewódzkimi (571, 575 i 579) i ważniejszymi drogami powiatowymi.

Na istniejącym już odcinku drogi klasy S dostępność do trasy ekspresowej odbywa się poprzez istniejące węzły „Modlin” i „Błonie”, a obsługa terenu przyległego – poprzez równoległe ciągi dróg dojazdowych oraz bezkolizyjne przejazdy nad lub pod drogą S7. Ponadto na odcinku drogi klasy GP po obu stronach znajdują są przystanki autobusowe, a powiązania z innymi drogami zapewnione są poprzez jednopoziomowe skrzyżowania (wyjątek stanowi węzeł w Załuskach). Wzdłuż trasy głównej istnieje sieć równoległych dróg dojazdowych do pól i posesji. Wzdłuż całej trasy zlokalizowane są stacje benzynowe (w km ok. 304+100 str. lewa, w km ok. 313+900 str. lewa, w km ok. 315+169 str. prawa, w km 323+700 str. lewa, w km ok. 325+400 str. prawa).

Nowy przebieg fragmentu drogi krajowej nr 62 o długości ok. 1,25 km, zlokalizowany jest w rejonie węzła Ostrzykowizna w województwie mazowieckim, na terenie powiatu nowodworskiego, gmina Zakroczym. Projektowana droga przebiega po nowym śladzie. Odcinek rozpoczyna się od połączenia z drogą ekspresową S7 na wysokości węzła Ostrzykowizna, km 24+722 drogi ekspresowej S7, a kończy na połączeniu istniejącej drogi krajowej nr 62 w kierunku Płocka.

 

Stan projektowany

Podstawowe parametry techniczne

Droga ekspresowa S7:

 • klasa drogi: S
 • prędkość projektowa: Vp = 120 km/h
 • prędkość miarodajna: Vm = 130 km/h
 • przekrój normalny: 2×3
 • szerokość pasa ruchu: 3,5 m
 • szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m
 • szerokość opaski wewnętrznej – 0,5 m
 • szerokość pasa dzielącego – 5 m z opaskami
 • skrajnia pionowa drogi ekspresowej – 5,0m,
 • kategoria ruchu: KR7
 • nośność: 115 kN/oś;
 • konstrukcja nawierzchni: zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych dla KR7

Tabelaryczne zestawienie projektowanych węzłów

Lp.PikietażNazwaTyp węzłaKategoria i numer drogi poprzecznejOdległość od poprzedniego węzłaTypy łącznicSzerokość jezdni [m]Prędkość projektowa Vp=[km/h]
10+200Planowany węzeł „Siedlin” wg odrębnego opracowania
23+651„Poczernin”WBDroga powiatowan nr 3040Wn (klasa Z)3438mP1P1= min 6,0m40
39+501„Przyborowice” WBDroga wojewódzkan nr 571 (klasa G)5850mP1P1= min 6,0m40
414+164„Załuski”WBDroga nr 3071W (klasa Z)4663mP1P1= min 6,0m40
521+722„Ostrzykowizna”WBDroga krajowa nr 62 (klasa GP)7558mP1P1= min 6,0m40
625+863„Modlin”WBDroga krajowa nr 62 (klasa GP)4141mP1 i P2P1= min 6,0m P2= min 8,0m40, 50, 60
730+507„Błonie”WBDroga krajowa nr 85 (klasa GP)4644mP1 i P2P1= min 6,0m P2= min 8,0m40

 

Na planowanym odcinku przewidziano budowę 30 szt. obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, kładek i tuneli dla pieszych) o łącznej długości 2923 m oraz odpowiadającej temu powierzchni płyt pomostowych 50563 m2. Zaprojektowano mur oporowy o powierzchni 1200 m2. Konieczne jest również wybudowanie 2 szt. przejść dla zwierząt dużych (jednego dołem i jednego górą) o łącznej długości 106 m i powierzchni rzutu płyt pomostowych 5152 m2. Dodatkowo zaprojektowano przejścia dolne dla małych zwierząt (samodzielne lub połączone z przepustem) w łącznej liczbie 18 szt. oraz 33 szt. przepustów. Długość całkowita tych konstrukcji wynosi odpowiednio 500 m oraz 1012 m, natomiast powierzchnia rzutu z góry 1249 m2 i 1048 m2.
Na całkowitą ilość poszczególnych obiektów składają się:

 • wiadukty nad drogą ekspresową (WD-1, WD-2, WD-3, WD-4, WD-8, WD-9, WD-10, WD-13, WD-14, WD-15, WD-18, WD-19, WD-20, WD-21, WD-22, WD-26, WD-27 i WD-28) łącznie 18 szt. o ustrojach ciągłych, sprężonych, wielobelkowych, które stanowić będą nowe konstrukcje;
 • wiadukt nad drogą ekspresową WD-23, który przewidziano jedynie do powierzchniowego remontu;
 • wiadukt w ciągu drogi ekspresowej WS-25 – o ustroju nośnym ciągłym, sprężonym, wielobelkowym, który stanowić będzie nową konstrukcję;
 • wiadukt w ciągu drogi ekspresowej WS-5 i most MS-7 (2 szt.), które przewidziano do przebudowy w zakresie ustrojów nośnych i poszerzenia istniejących podpór, o ustrojach wolnopodpartych i konstrukcji z belek prefabrykowanych obetonowanych;
 • wiadukt w ciągu drogi ekspresowej WS-30, który przewidziano do przebudowy w zakresie ustrojów nośnych i poszerzenia istniejących podpór, o ustroju wolnopodpartym i konstrukcji płytowej sprężonej;
 • most w ciągu drogi ekspresowej na Wiśle MS-24 – betonowa skrzynka sprężona (w przypadku całkowitej przebudowy konstrukcji nośnej mostu);
 • most nad ciekiem w m. Kroczewo MS-17 – nowa konstrukcja z blach falistych karbowanych opartych na żelbetowych ławach fundamentowych;
 • tunele dla pieszych pod drogą ekspresową TP-6 i TP-29 (2 szt.) – wydłużenie istniejących konstrukcji prefabrykowanych żelbetowych, wraz z remontem ich wnętrza;
 • tunel dla pieszych pod łącznicą TP-12 – wydłużenie istniejącej konstrukcji z blachy falistej karbowanej;
 • kładki dla pieszych nad drogą ekspresową KP-11 i KP-16 (2 szt.) – nowe obiekty o konstrukcji zespolonej;
 • mur oporowy M0-1;
 • dolne przejście dla zwierząt dużych pod drogą ekspresową PZDdz-2 – nowy obiekt, o konstrukcji wolnopodpartej i przęśle płytowym sprężonym;
 • górne przejście dla zwierząt dużych PZGd-3 – nowy obiekt, o konstrukcji ciągłej 4 przęsłowej, wielobelkowej z betonu sprężonego
 • przejścia dolne dla małych zwierząt PZDm (5 szt.) – nowe obiekty o konstrukcji betonowej, prefabrykowanej, skrzynkowej;
 • przejścia dolne dla małych zwierząt zespolone z ciekiem PZDmz (13 szt.) – nowe obiekty o konstrukcji betonowej, prefabrykowanej, skrzynkowej;

przepusty PR (33 szt.) – nowe obiekty, w postaci rur stalowych spiralnie karbowanych, z tworzywa HDPE lub o konstrukcji betonowej, prefabrykowanej, skrzynkowej.

Zestawienie projektowanych MOP na trasie S-7

Stacja paliw w Dłużniewie
(str. prawa)
Stacja paliw w Ćwiklinku
(str. lewa)
Projektowana rozbudowa istniejącej stacji paliw do MOP II "Poczernin"
(str. lewa)
Projektowany MOP II "Szczytno"
(str. prawa)
Projektowana rozbudowa istniejącej stacji paliw do MOP II
"Załuski"
(str. prawa)
Projektowany MOP II "Zakroczym"
(str. prawa)
Projektowany MOP II „Zakroczym” (str. lewa)Projektowany MOP II
wg opracowania Trakt
(str. prawa)
Projektowany MOP II
wg opracowania Trakt
(str. lewa)
Projektowana rozbudowa istniejącej stacji paliw do MOP II "Poczernin"
(str. lewa)
1613.3----19.7-36.4
Projektowany
MOP II
"Szczytno"
(str. prawa)
18.415.7--8.917.2-33.8-
Projektowana rozbudowa istniejącej stacji paliw do MOP II "Załuski"
(str. prawa)
27.324.6-8.9-8.4-25.2-
Projektowany
MOP II "Zakroczym"
(str. prawa)
35.632.9-17.28.4--16.6-
Projektowany
MOP II "Zakroczym"
(str. lewa)
35.73319.7-----16.8

 

 

Projektowany Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej

W ramach budowy drogi ekspresowej S7 zakłada się budowę jednego obwodu utrzymania drogi ekspresowej. Lokalizacje OU przewidziano w miejscu istniejącego Obwody Utrzymania Dróg w Poczerninie.

W ramach wyposażenia obwodu utrzymania planuje się wybudowanie takich elementów jak:

 • Budynek administracyjno-socjalny,
 • Garaż na pojazdy unimog i ładowarkę,
 • Garaż na samochody ciężarowe i solarki,
 • Budynek magazynowo-warsztatowy,
 • Skład materiałów sypkich,
 • Wytwórnia solanki,
 • Magazyn soli,
 • Magazyn sorbentów,
 • Stanowisko mycia pojazdów,
 • Portiernia,
 • Zbiorniki na materiały niebezpieczne z parkingiem dla samochodów ciężarowych 4 szt.,
 • Parking dla samochodów osobowych,
 • Parking dla samochodów ciężarowych,
 • Zbiornik ppoż. z placem manewrowym,
 • Miejsce na odpady,
 • Stacja trafo,
 • Generator prądu.