Opis projektu

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji STEŚ-R (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej) dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41” na etapie Koncepcji Programowej.

 • budowa jednojezdniowego odcinka DK 41 o długości około 3,079 km klasy GP,
 • budowa skrzyżowań skanalizowanych/ typu rondo na DK 40 i DK 41,
 • Zapewnienie pełnej obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do projektowanej drogi, budowa jezdni dodatkowej,
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z obwodnicą
 • budowa obiektów inżynierskich,
 • budowa urządzeń odwadniających,
 • budowa Obwodu Drogowego, budowa miejsc do kontroli i ważenia pojazdów przez służby ITD.,
 • przebudowa sieci i infrastruktury związanej z drogą.

 Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi

Klasa technicznaGP
Prędkość do projektowaniaVdp = 100 km/h – droga
Przekrój drogowy1/2
Szerokość pasa3,5m
Szerokość pobocza1,5-2,0m (opaska zewnętrzna 0,75m+ pobocze gruntowe min. 0,75m)
Kategoria ruchuKR 4

 Podstawowe cele koncepcji programowej

 • uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia polegające na ustaleniu szczegółowych rozwiązań geometrycznych elementów drogi, konstrukcji obiektów drogowych i inżynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego oraz przedmiaru robót i ich kosztorysu,
 • dostarczenie informacji do podjęcia ostatecznej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,
 • umożliwienie jednoznacznego Opisu Przedmiotu Zamówienia kolejnego etapu przygotowania inwestycji do realizacji
 • określenie wytycznych dla projektu budowlanego.

Spodziewane korzysci wynikające z realizacji planowanej inwestycji

 • zmniejszenie i uspokojenie ruchu w mieście Prudnik, co zwiększy bezpieczeństwo i podniesie komfort życia mieszkańców – zmniejszenie ruchu poprawi stan powietrza, zmniejszy hałas i drgania wywołane przez ruch drogowy
 • wyprowadzenie znacznej części ruchu tranzytowego poza miasto,
 • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie planowanej obwodnicy, a szczególnie w rejonach węzłów drogowych.