Opis projektu

Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcji programowej branży drogowej. Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie następujących robót:

 • rozbudowę drogi krajowej nr 46 na długości około 4,75 m,
 • rozbudowę dróg gminnych,
 • rozbudowę skrzyżowań,
 • budowę nowych skrzyżowań,
 • budowę dodatkowych jezdni do obsługi przyległego terenu,

ponadto w ramach dokumentacji projektowej przewiduje się:

 • budowę obiektów inżynierskich,
 • budowę systemu odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska i wyposażenia drogi,
 • budowę kanałów technologicznych,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej.

Informacje ogólne:

Odcinek drogi krajowej nr 46 o długości 4,75 km objęty inwestycją posiada charakter tranzytowy i stanowi bezpośredni dojazd do autostrady A4 poprzez węzeł Opole Zachód.
Droga na przedmiotowym odcinku posiada przekrój 1×2, szerokość jezdni 7,0 m, szerokość poboczy utwardzonych 2×2,0 m. Rozpatrywany odcinek drogi krajowej rozpoczyna swój bieg w km 92+000 (koniec odcinka planowanej rozbudowy DK46 Niemodlin – Dąbrowa). Na odcinku ok 1 km droga przebiega przez teren miejscowości Dąbrowa. Zabudowa tej miejscowości zlokalizowana jest głównie w układzie poprzecznym do drogi krajowej nr 46 i skoncentrowana głównie przy drodze powiatowej nr 1720 O (klasy Z) przebiegającej ulicami: Ciepielowicką i ks. J. Sztonyka, które obecnie dowiązują się do DK46 za pomocą skrzyżowania wyposażonego w dodatkowe pasy ruchu do skrętu w lewo. Aktualnie skrzyżowanie to posiada również sygnalizację świetlną (akomodacyjną), zainstalowaną w 2011 r. w związku z koniecznością poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Ze względu na zlokalizowaną w bliskiej odległości (ok. 375 m) od tego skrzyżowania główną linię kolejową nr 132 relacji Wrocław – Bytom, niweleta drogi krajowej w kierunku Opola wznosi się na dojeździe do wiaduktu nad torami PKP. Z uwagi na konieczność poprawy stanu technicznego wiaduktu w 2018 r. rozpoczęto realizację inwestycji mostowej pn. „Budowa wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa”, dla której trwają prace projektowe, zmierzające do jej przebudowy. W trakcie realizacji inwestycji mostowej istniejący wiadukt nad torami PKP zostanie rozebrany i zastąpiony całkowicie nowym, który docelowo będzie elementem jednej z dwóch nitek odcinka drogi Dąbrowa – Opole – planowanego do rozbudowy do przekroju 2×2.
Przedmiotowy odcinek DK46 stanowi bezpośredni dojazd do autostrady A4 z Opola.


 

Parametry techniczne projektowanych dróg

Droga krajowa DK46:
klasa techniczna- GP,
kategoria- droga krajowa,
prędkość projektowaodc. 0+000 – 1+700 - Vp = 100 km/h,
odc. 0+000 – 1+700 - Vp = 70 km/h,
prędkość miarodajnaodc. 0+000 – 1+700 - Vm = 110 km/h,
odc. 0+000 – 1+700 - Vm = 90 km/h,
Liczna pasów ruchu-1
szerokość pasa ruchu- 3,50m,
szerokość opaski- 0,50m,
szerokość pobocza utwardzonego- 1,50 m
szerokość pobocza gruntowego - min. 0,75m,
skrajnia pionowa w ciągu drogi S 74- min. 5,00m,
dopuszczalne obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś,
kategoria ruchu
ul. Ciepielowicka
klasy drogiZ
kategoria:droga powiatowa
prędkość projektowa40 km/h
szerokość jezdni6,00m
szerokość pobocza gruntowego0,75m
szerokość chodnika2,00m
kategoria ruchuKR2
obciążenie100 kN/oś
ul. ks. J. Sztonyka
klasy drogiZ
kategoria:droga powiatowa
prędkość projektowa40 km/h
szerokość jezdni6,00m
szerokość pobocza gruntowego0,75m
szerokość chodnika2,00m
kategoria ruchuKR2
obciążenie100 kN/oś
ul. Kamienna
klasy drogiZ
kategoria:droga powiatowa
prędkość projektowa40 km/h
szerokość jezdni6,00m
szerokość pobocza gruntowego0,75m
kategoria ruchuKR2
obciążenie100 kN/oś
ul. Brzozowa
klasy drogiL
kategoria:droga gminna
prędkość projektowa30 km/h
szerokość jezdni5,50m
szerokość pobocza gruntowego0,75m
kategoria ruchuKR1
obciążenie100 kN/oś
ul. Polna (wariant 2)
klasy drogiL
kategoria:droga gminna
prędkość projektowa30 km/h
szerokość jezdni5,50m
szerokość pobocza gruntowego0,75m
kategoria ruchuKR1
obciążenie100 kN/oś
Dodatkowe jezdnie (D):
klasy drogiD
prędkość projektowa30 km/h,
szerokość jezdni3,5 m (z mijankami 5,0 m)
szerokość pobocza gruntowego0,75 – 1,80 m
kategoria ruchuKR1
obciążenie100 kN/oś