Opis projektu

Lokalizacja

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubelskim na terenie powiatu chełmskiego: w Gminie wiejskiej Chełm, oraz na niewielkim odcinku Gminy Miejskiej Chełm (Powiat Grodzki Chełm).

Projektowany odcinek nr 3 stanowiący obwodnicę m. Chełm jest kontynuacją odcinka realizacyjnego nr 2 i ma swój początek w miejscowości Tytusin na istniejącej drodze krajowej nr 12, a koniec za węzłem „Chełm Wschód” (wg Archiwalnej Dokumentacji Projektowej/ADP „Srebrzyszcze”) w m. Kolonia Antonin również na drodze krajowej nr 12, gdzie ma łączyć się z odcinkiem realizacyjnym nr 4.

Orientacyjna długość odcinka: około 17,00 km.

Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego

Nadrzędnym celem inwestycji jest:

 • poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi,
 • poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie istniejącego korytarza drogi krajowej nr 12 (DK nr 12),
 • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych m.in. w sąsiedztwie drogi oraz w województwie lubelskim.

Efektem zadania inwestycyjnego jest budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z węzłami, miejscami obsługi podróżnych, przebudową dróg poprzecznych i budową dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe. Budowa nowej drogi spowoduje konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą oraz budowę nowych urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb drogowych.

Stan istniejący

Początkowo przez prawie 4 km projektowana trasa drogi S12 przebiega po południowej stronie istniejącej drogi krajowej nr 12 omijając zabudowania miejscowości Stołpie i przekraczając rzekę Garkę, a następnie w projektowanym węźle drogowym „Chełm Zachód” (wg ADP węzeł „Janów”) przechodzi na drugą stronę drogi krajowej nr 12, skrajem terenów leśnych i dalej do końca planowanego odcinka obwodnicy Chełma przebiega po stronie północnej miasta Chełm w znacznym oddaleniu od jego centrum, przekraczając m.in. rzekę Uherkę oraz linię kolejową nr 81 relacji Chełm – Włodawa.

Na przedmiotowym odcinku o dł. około 8,0 km istniejąca droga krajowa nr 12 w większości przebiega przez tereny miasta Chełm. Charakteryzuje się przekrojem jednojezdniowym dwukierunkowym częściowo szlakowym i ulicznym o szerokości jezdni 7,0 m. Istniejąca droga krajowa przebiega w poziomie terenu w przeważającej części odcinkami prostymi, z kilkoma łukami poziomymi i z dużą ilością skrzyżowań, przejść dla pieszych oraz zjazdów do nieruchomości przylegających do drogi krajowej, w szczególności na odcinku przechodzącym przez centrum Chełma. Nawierzchnia jezdni drogi krajowej nr 12 znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Chełm jest w stanie niezadowalającym, stąd też w 2017 r. władze m. Chełm zleciły jej kompleksową przebudowę. Na tym odcinku trasa w zdecydowanej większości przebiega przez teren ścisłej zabudowy miejskiej, częściowo na obrzeżach m. Chełm z rozproszoną zabudową mieszkalną i usługową, na początkowym odcinku przecinając tereny leśne oraz następujące drogi publiczne, m.in.:

– drogę wojewódzką nr 812 o przebiegu: Krasnystaw – Chełm – Włodawa,

– drogą powiatową nr 1817L o przebiegu: Pawłów – Staw,

– drogą powiatową nr 1823L o przebiegu: Chełm – Okszów – Ruda Huta,

– drogą powiatową nr 1805L o przebiegu: Okszów – Przysiółek,

– drogę powiatową nr 1828L o przebiegu: Srebrzyszcze – Leśniczówka,

– liczne drogi gminne.

Stan projektowany

Podstawowe parametry techniczne drogi ekspresowej S12:

 • klasa techniczna: S (droga ekspresowa)
 • prędkość projektowa: 100 km/h
 • prędkość miarodajna: 110 km/h
 • liczba jezdni: 2
 • liczba pasów ruchu na jednej jezdni: 2
 • szerokość jezdni: 7,00 m
 • szerokość pojedynczego pasa ruchu: 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m
 • szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m
 • szerokość pasa dzielącego jezdnie: 5,00 m
 • szerokość opaski (w ramach pasa dzielącego): 0,50 m
 • pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym: 2,5%
 • obciążenie nawierzchni (drogi ekspresowej i jej łącznic): 115 kN/oś.
 • kategoria ruchu: min. KR6
 • skrajnia pionowa (drogi ekspresowej i jej łącznic): min. 5,00 m

Zakres planowanej inwestycji

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in.:

 1. budowę drogi ekspresowej S12 jako drogi dwujezdniowej,
 2. przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego w zakresie umożliwiającym budowę drogi ekspresowej i jej powiązanie z istniejącym układem komunikacyjnym,
 3. budowę obiektów inżynierskich w ciągu planowanej drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią,
 4. budowę węzłów drogowych,
 5. budowę wiaduktów kolejowych,
 6. budowę dróg obsługujących przyległy teren (dojazdy do nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę drogi ekspresowej, dojazdy do urządzeń technicznych) wraz ze zjazdami,
 7. budowę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) i infrastruktury dla potrzeb przedmiotowych obiektów wyposażonych m.in. w System Ważenia Pojazdów Ciężarowych,
 8. budowę Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej (OUDE) wraz z infrastrukturą techniczna zaopatrującą obiekty w media,
 9. usunięcie kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi (m.in. odcinkowa rozbiórka konstrukcji istniejących dróg, rozbiórka lub przebudowa istniejących obiektów inżynierskich, wyburzenia),
 10. budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,
 11. budowę pasów technologicznych,
 12. budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne;
 13. budowę urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia przeciwhałasowe, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, nasadzenia zieleni, inne niezbędne – zgodnie z wymogami wydanych decyzji środowiskowych;
 14. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych, hydrologicznych i innych,
 15. budowę sieci teletechnicznej na potrzeby Zamawiającego,
 16. budowę oświetlenia drogowego,
 17. wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i dróg związanych oraz ich wyposażenie w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej,
 18. wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów (np. przy obiektach) wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp,
 19. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 20. inne niezbędne.
km roboczyNazwa węzłaRelacje w węźle
3+866„Chełm Zachód” (wg ADP: węzeł „Janów”)stanowiący połączenie planowanej drogi ekspresowej S12 z istniejącą drogą krajową nr 12
8+522„Chełm Północ” (wg ADP: węzeł „Horodyszcze”)stanowiący skrzyżowanie planowanej drogi ekspresowej S12 z istniejącą drogą wojewódzką nr 812
12+820„Chełm Okszów” (wg ADP: węzeł „Okszów”)stanowiący skrzyżowanie planowanej drogi ekspresowej S12 z istniejącą drogą powiatową nr 1823L
16+128„Chełm Wschód” (wg ADP: węzeł „Srebrzyszcze”)stanowiący skrzyżowanie planowanej drogi ekspresowej S12 z istniejącą drogą powiatową nr 1828L i połączenie z istniejącą drogą krajową nr 12.