Opis projektu


Warning: file_get_contents(/autoinstalator/wordpress3/wp-content/uploads/sites/5/wptm/2_11f56bb8ed34c3f5ad7958a30532c844.html): failed to open stream: No such file or directory in /autoinstalator/wordpress3/wp-content/plugins/wp-table-manager/app/site/filters.php on line 151

Warning: file_get_contents(/autoinstalator/wordpress3/wp-content/uploads/sites/5/wptm/3_a63b75399d8f1eeef082f71b2d61b6eb.html): failed to open stream: No such file or directory in /autoinstalator/wordpress3/wp-content/plugins/wp-table-manager/app/site/filters.php on line 151

Lokalizacja

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiat płoński (gmina Płońsk i gmina Załuski) i powiat nowodworski (gmina i miasto Zakroczym, gmina Nowy Dwór Mazowiecki, gmina Czosnów). Projektowana droga S7 przebiega w większości po istniejącym śladzie. Analizowany odcinek rozpoczyna się na połączeniu z ekspresową obwodnicą Płońska w km 300+000, za istniejącym węzłem „Siedlin” na przecięciu dróg krajowych nr 7 i nr 10. Koniec analizowanej trasy zaprojektowano w miejscowości Czosnów jako dowiązanie do projektowanego w ramach odrębnego zamówienia węzła „Czosnów”. Dodatkowo opracowanie będzie dotyczyć nowego przebiegu drogi krajowej nr 62, zlokalizowanej w rejonie węzła Ostrzykowizna w ciągu projektowanej drogi S7.

 

Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego

Do podstawowych celów przedmiotowej inwestycji należą:

 • podniesienia sprawności sieci drogowej dla obsługi ruchu tranzytowego na odcinku Warszawa – Elbląg – Gdańsk,
 • poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg,
 • zwiększenie przepustowości i swobody ruchu na drodze,
 • skrócenie czasu przejazdu i poprawa komfortu podróżowania,
 • poprawa atrakcyjności przyległych terenów zachęcających potencjalnych inwestorów,
 • wzrost rozwoju gospodarczego regionu,
 • ograniczenie hałasu w terenie zabudowanym,
 • zmniejszenie zużycia paliwa i ilości spalin,
 • budowa nowoczesnej drogi spełniającej rygorystyczne standardy ochrony środowiska.

 

Stan istniejący

Odcinek planowanej do przebudowy DK nr 7 Płońsk Czosnów w chwili obecnej jest drogą klasy GP (na fragmencie drogą klasy S) dwujezdniową, każda jezdnia po 2 pasy ruchu o szerokości 3,5m z pasem dzielącym.

Istniejąca droga przebiega przez lub w sąsiedztwie następujących miejscowości: Siedlin, Raźniewo, Poczernin, Szczytniki, Szczytno, Przyborowice, Michałówek, Załuski, Niepiekła, Kroczewo, Trębki Nowe, Strubiny, Zakroczym, Kazuń Nowy, Czosnów. Tereny zlokalizowane w sąsiedztwie drogi charakteryzują się rozporoszoną zabudową zagrodową i rolniczą, na znacznych obszarach trasa biegnie przez tereny niezabudowane. Dopiero na odcinku od mostu na rzece Wiśle do końca przedmiotowego odcinka trasa przecina tereny o charakterze podmiejskim.

Analizowany odcinek rozpoczyna się na połączeniu z ekspresową obwodnicą Płońska w km 300+000, za istniejącym węzłem „Siedlin” na przecięciu dróg krajowych nr 7 i nr 10. Koniec analizowanej trasy jest zlokalizowany w miejscowości Czosnów. Istniejąca droga krajowa nr 7 powiązana jest m.in. z drogami krajowymi (62 i 85), wojewódzkimi (571, 575 i 579) i ważniejszymi drogami powiatowymi.

Na istniejącym już odcinku drogi klasy S dostępność do trasy ekspresowej odbywa się poprzez istniejące węzły „Modlin” i „Błonie”, a obsługa terenu przyległego – poprzez równoległe ciągi dróg dojazdowych oraz bezkolizyjne przejazdy nad lub pod drogą S7. Ponadto na odcinku drogi klasy GP po obu stronach znajdują są przystanki autobusowe, a powiązania z innymi drogami zapewnione są poprzez jednopoziomowe skrzyżowania (wyjątek stanowi węzeł w Załuskach). Wzdłuż trasy głównej istnieje sieć równoległych dróg dojazdowych do pól i posesji. Wzdłuż całej trasy zlokalizowane są stacje benzynowe (w km ok. 304+100 str. lewa, w km ok. 313+900 str. lewa, w km ok. 315+169 str. prawa, w km 323+700 str. lewa, w km ok. 325+400 str. prawa).

Nowy przebieg fragmentu drogi krajowej nr 62 o długości ok. 1,25 km, zlokalizowany jest w rejonie węzła Ostrzykowizna w województwie mazowieckim, na terenie powiatu nowodworskiego, gmina Zakroczym. Projektowana droga przebiega po nowym śladzie. Odcinek rozpoczyna się od połączenia z drogą ekspresową S7 na wysokości węzła Ostrzykowizna, km 24+722 drogi ekspresowej S7, a kończy na połączeniu istniejącej drogi krajowej nr 62 w kierunku Płocka.

 

Stan projektowany

Podstawowe parametry techniczne

Droga ekspresowa S7:

 • klasa drogi: S
 • prędkość projektowa: Vp = 120 km/h
 • prędkość miarodajna: Vm = 130 km/h
 • przekrój normalny: 2×3
 • szerokość pasa ruchu: 3,5 m
 • szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m
 • szerokość opaski wewnętrznej – 0,5 m
 • szerokość pasa dzielącego – 5 m z opaskami
 • skrajnia pionowa drogi ekspresowej – 5,0m,
 • kategoria ruchu: KR7
 • nośność: 115 kN/oś;
 • konstrukcja nawierzchni: zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych dla KR7

Tabelaryczne zestawienie projektowanych węzłów

 

Na planowanym odcinku przewidziano budowę 30 szt. obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, kładek i tuneli dla pieszych) o łącznej długości 2923 m oraz odpowiadającej temu powierzchni płyt pomostowych 50563 m2. Zaprojektowano mur oporowy o powierzchni 1200 m2. Konieczne jest również wybudowanie 2 szt. przejść dla zwierząt dużych (jednego dołem i jednego górą) o łącznej długości 106 m i powierzchni rzutu płyt pomostowych 5152 m2. Dodatkowo zaprojektowano przejścia dolne dla małych zwierząt (samodzielne lub połączone z przepustem) w łącznej liczbie 18 szt. oraz 33 szt. przepustów. Długość całkowita tych konstrukcji wynosi odpowiednio 500 m oraz 1012 m, natomiast powierzchnia rzutu z góry 1249 m2 i 1048 m2.
Na całkowitą ilość poszczególnych obiektów składają się:

 • wiadukty nad drogą ekspresową (WD-1, WD-2, WD-3, WD-4, WD-8, WD-9, WD-10, WD-13, WD-14, WD-15, WD-18, WD-19, WD-20, WD-21, WD-22, WD-26, WD-27 i WD-28) łącznie 18 szt. o ustrojach ciągłych, sprężonych, wielobelkowych, które stanowić będą nowe konstrukcje;
 • wiadukt nad drogą ekspresową WD-23, który przewidziano jedynie do powierzchniowego remontu;
 • wiadukt w ciągu drogi ekspresowej WS-25 – o ustroju nośnym ciągłym, sprężonym, wielobelkowym, który stanowić będzie nową konstrukcję;
 • wiadukt w ciągu drogi ekspresowej WS-5 i most MS-7 (2 szt.), które przewidziano do przebudowy w zakresie ustrojów nośnych i poszerzenia istniejących podpór, o ustrojach wolnopodpartych i konstrukcji z belek prefabrykowanych obetonowanych;
 • wiadukt w ciągu drogi ekspresowej WS-30, który przewidziano do przebudowy w zakresie ustrojów nośnych i poszerzenia istniejących podpór, o ustroju wolnopodpartym i konstrukcji płytowej sprężonej;
 • most w ciągu drogi ekspresowej na Wiśle MS-24 – betonowa skrzynka sprężona (w przypadku całkowitej przebudowy konstrukcji nośnej mostu);
 • most nad ciekiem w m. Kroczewo MS-17 – nowa konstrukcja z blach falistych karbowanych opartych na żelbetowych ławach fundamentowych;
 • tunele dla pieszych pod drogą ekspresową TP-6 i TP-29 (2 szt.) – wydłużenie istniejących konstrukcji prefabrykowanych żelbetowych, wraz z remontem ich wnętrza;
 • tunel dla pieszych pod łącznicą TP-12 – wydłużenie istniejącej konstrukcji z blachy falistej karbowanej;
 • kładki dla pieszych nad drogą ekspresową KP-11 i KP-16 (2 szt.) – nowe obiekty o konstrukcji zespolonej;
 • mur oporowy M0-1;
 • dolne przejście dla zwierząt dużych pod drogą ekspresową PZDdz-2 – nowy obiekt, o konstrukcji wolnopodpartej i przęśle płytowym sprężonym;
 • górne przejście dla zwierząt dużych PZGd-3 – nowy obiekt, o konstrukcji ciągłej 4 przęsłowej, wielobelkowej z betonu sprężonego
 • przejścia dolne dla małych zwierząt PZDm (5 szt.) – nowe obiekty o konstrukcji betonowej, prefabrykowanej, skrzynkowej;
 • przejścia dolne dla małych zwierząt zespolone z ciekiem PZDmz (13 szt.) – nowe obiekty o konstrukcji betonowej, prefabrykowanej, skrzynkowej;

przepusty PR (33 szt.) – nowe obiekty, w postaci rur stalowych spiralnie karbowanych, z tworzywa HDPE lub o konstrukcji betonowej, prefabrykowanej, skrzynkowej.

Zestawienie projektowanych MOP na trasie S-7

 

 

Projektowany Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej

W ramach budowy drogi ekspresowej S7 zakłada się budowę jednego obwodu utrzymania drogi ekspresowej. Lokalizacje OU przewidziano w miejscu istniejącego Obwody Utrzymania Dróg w Poczerninie.

W ramach wyposażenia obwodu utrzymania planuje się wybudowanie takich elementów jak:

 • Budynek administracyjno-socjalny,
 • Garaż na pojazdy unimog i ładowarkę,
 • Garaż na samochody ciężarowe i solarki,
 • Budynek magazynowo-warsztatowy,
 • Skład materiałów sypkich,
 • Wytwórnia solanki,
 • Magazyn soli,
 • Magazyn sorbentów,
 • Stanowisko mycia pojazdów,
 • Portiernia,
 • Zbiorniki na materiały niebezpieczne z parkingiem dla samochodów ciężarowych 4 szt.,
 • Parking dla samochodów osobowych,
 • Parking dla samochodów ciężarowych,
 • Zbiornik ppoż. z placem manewrowym,
 • Miejsce na odpady,
 • Stacja trafo,
 • Generator prądu.