Opis projektu

Lokalizacja:

Obszar objęty analizą znajduje się na terenie województwa mazowieckiego w powiecie wołomińskim, w mieście Marki, Ząbki, Zielonka. Planowana inwestycja rozpoczyna się
na projektowanym węźle Drewnica (objętym niniejszym opracowaniem) a kończy
za projektowanym węzłem Ząbki w km ok 3+600.

Całość inwestycji polegającej na budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy dotyczy odcinka od węzła „Drewnica” do węzła „Zakręt” (bez węzła). Ze względu na uwarunkowania komunikacyjne regionu GDDKiA podjęła decyzje o podziale inwestycji na dwa odcinki realizacyjne:

 • odcinek od węzła „Drewnica” (z węzłem) na dr. S8 do km ok. 3+600;
 • odcinek od km ok. 3+600 do km ok. 13+782 węzeł „Zakręt” (bez węzła).

 

Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego:

Do podstawowych celów przedmiotowej inwestycji należą:

 • usprawnienie funkcjonowania transportu w rejonie Warszawy i okolic poprzez zamknięcie od wschodu Warszawskiej Obwodnicy Ekspresowej;
 • zmniejszenie natężenia ruchu na istniejących ciągach komunikacyjnych w rejonie Ząbek, Zielonki i Wesołej;
 • poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa drogowego w rejonie inwestycji; umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi;
 • poprawa stanu technicznego dróg lokalnych położonych w rejonie projektowanej WOW;
 • ograniczenie hałasu w terenie zabudowanym,
 • zmniejszenie zużycia paliwa i ilości spalin,
 • budowa nowoczesnej drogi spełniającej rygorystyczne standardy ochrony środowiska.

 

Stan istniejący:

W stanie istniejącym w granicach opracowania nie występuje omawiany ciąg komunikacyjny. Brak jest również wykształconego układu komunikacyjnego, który mógłby stanowić podstawę do lokalizowania rozpatrywanej trasy ekspresowej.

Trasami, które obecnie obsługują ruch na tym obszarze są drogi wojewódzkie nr 631 (Nowy Dwór Mazowiecki – Warszawa) i nr 637 (Warszawa – Węgrów).

W pobliżu korytarza przewidzianego pod budowę trasy S-17 do km ok. 3+600 zlokalizowany jest jeden obszar Natura 2000 PLH140040.

 

Stan projektowany:

Podstawowe parametry techniczne:

Droga ekspresowa nr 17: Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku węzeł „Drewnica” (z węzłem) – km ok. 3+600

 • klasa techniczna drogi – S
 • prędkość projektowa -Vp = 100 km/h
 • prędkość miarodajna – Vm = 110 km/h
 • kategoria ruchu – KR-6
 • liczba jezdni – 2
 • liczba pasów ruchu jezdni – 4/3
 • szerokość pasa ruchu – 3,50 m
 • pasy awaryjne – 2 x 2,5 m
 • pobocza gruntowe – 2,20 m

 

Droga wojewódzka nr 631:

 • klasa techniczna drogi – GP
 • prędkość projektowa -Vp = 70 km/h
 • prędkość miarodajna – Vm = 90 km/h
 • kategoria ruchu – KR-6
 • liczba jezdni – 2
 • liczba pasów ruchu jezdni – 2
 • szerokość pasa ruchu – 3,50 m
 • szerokość opaski – 0,50 m
 • pobocza gruntowe – 2,00 m

 

Droga wojewódzka nr 634:

 • klasa techniczna drogi – G
 • prędkość projektowa -Vp = 60 km/h
 • prędkość miarodajna – Vm = 80 km/h
 • kategoria ruchu – KR-4
 • liczba jezdni – 2
 • liczba pasów ruchu jezdni – 2
 • szerokość pasa ruchu – 3,50 m
 • pobocza gruntowe – 1,50 m

 

Trasa w km ok. 1+350 przecina linię kolejową nr 21 relacji Warszawa Wileńska – Tłuszcz i w km ok. 2+150 osiąga rejon skrzyżowania dróg wojewódzkich 631 oraz 634.

Początekpoczątek trasy rozpoczyna się w miejscu planowanego węzła Drewnica, na którym zaplanowano skrzyżowanie istniejącej drogi S8 i nowoprojektowanej S17.
Konieckoniec trasy zaprojektowano na realizowanym obecnie w ramach innej inwestycji węźle Zakręt.
Długośćprzyjęto długość około 3,6 km.