Opis projektu

Lokalizacja

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubelskim, powiatu lubartowskiego (gminy Lubartów i miasta Lubartów) i powiatu lubelskiego (gminy Niemce). Analizowany odcinek rozpoczyna się od węzła „Lubartów Północ” (wraz z węzłem) zlokalizowanym na skrzyżowaniu planowanej drogi ekspresowej S19 i istniejącej drogi wojewódzkiej nr 815 do węzła „Lublin Rudnik” (bez węzła)” zlokalizowanym na skrzyżowaniu istniejącej drogi krajowej nr 19/planowanej drogi ekspresowej S19 i zrealizowanej obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S12/S17. Orientacyjna długość odcinka: 23,81 km.

 

Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego

Do podstawowych celów przedmiotowej inwestycji należą:

 • poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi
 • poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie istniejącego korytarza drogi krajowej nr 19 (DK nr 19)
 • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych m.in. w sąsiedztwie drogi oraz w województwie lubelskim.

 

Efektem zadania inwestycyjnego jest budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z węzłami, miejscami obsługi podróżnych, przebudową dróg poprzecznych i budową dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe. Budowa nowej drogi spowoduje konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą oraz budowę nowych urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb drogowych.

 

Stan istniejący

Obwodnica Lubartowa przebiega w ciągu drogi krajowej nr 19 omijając centrum miasta Lubartów, przebiega jako zachodnia obwodnica miejscowości głównie po terenach zagospodarowanych rolniczo (pola uprawne i łąki). Obwodnica Lubartowa została zaprojektowana i wybudowana jako I Etap drogi ekspresowej S19 i na chwilę obecną posiada jedną jezdnię o szerokości 7,0 m z obustronnymi poboczami bitumicznymi szerokości 2,0 m. Dalej na odcinku od końca obwodnicy Lubartowa – węzeł „Leonów” występują tereny rolne z zabudową zagrodową. Natomiast na odcinku od węzła „Leonów” do węzła „Lublin Rudnik” (bez węzła) inwestycja przebiega w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 19 posiada przekrój dwujezdniowy o szerokości 2 x 7,0 m z pasem dzielącym szerokości 4,3 m (łącznie z opaskami o szer. 0,5 m i 0,3 m) oraz pasami awaryjnymi szerokości 2 x 2 m, która przechodzi w przekrój jednojezdniowy szerokości 7,0 m z pasami awaryjnymi 2 x 2 m i gruntowymi poboczami o zmiennej szerokości. Koniec opracowania stanowi istniejący węzeł „Lublin Rudnik” zlokalizowany na skrzyżowaniu obwodnicy Lublina z istniejącą drogą krajową nr 19, który zrealizowano w roku 2014 w ramach realizacji obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S12/S17.

Ponadto w rejonie planowanej inwestycji przebiega linia kolejowa nr 30 Łuków – Lublin Północny

 

Stan projektowany

Podstawowe parametry techniczne wg Archiwalnej Dokumentacji Projektowanej (ADP) opracowanej w 2010 r. (OD nr 1) i 2002 (OD nr 2):

Droga ekspresowa S19 na OD nr 1 (obwodnica Lubartowa)

 • klasa techniczna: S
 • prędkość projektowa: 100 km/h
 • szerokość pasa ruchu: 3,50 m
 • szerokość jezdni: 7,00 (w I etapie)
 • szerokość jezdni: 10,50 (w etapie docelowym 2 x 3 pasy ruchu)
 • szerokość pasa dzielącego: 12,0 m (w I etapie),
 • szerokość pasa dzielącego: 5,0 m (docelowo w tym opaska 2 x 0,5 m)
 • szerokość pasów awaryjnych: 2,50 m
 • szerokość pobocza gruntowego: 2 x 1,25 m
 • dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

 

Droga ekspresowa S19 na OD nr 2 tj. (od końca obwodnicy Lubartowa – węzła „Lublin Rudnik” (bez węzła))

 • klasa techniczna: S
 • prędkość projektowa: 100 km/h
 • szerokość pasa ruchu: 3,50 m
 • szerokość jezdni: 7,00 m
 • szerokość pasa dzielącego: 4,0 m (w tym opaska 2 x 0,5 m)
 • szerokość pasów awaryjnych: 2,50 m
 • szerokość pobocza gruntowego: 2 x 1,25 m
 • dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

 

 

Zakres planowanej inwestycji

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in.:

 1. budowę drogi ekspresowej S19 jako drogi dwujezdniowej,
 2. przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego (m.in. przebudowa dróg publicznych, bocznicy kolejowej) w zakresie umożliwiającym budowę drogi ekspresowej i jej powiązanie z istniejącym układem komunikacyjnym
 3. budowę obiektów inżynierskich w ciągu planowanej drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią
 4. budowę wiaduktów kolejowych,
 5. budowę skrzyżowania dwupoziomowego w sposób umożliwiający likwidację przejazdów znajdujących się w odległości 3 km z każdej strony wybudowanego skrzyżowania dwupoziomowego,
 6. budowę dróg obsługujących przyległy teren (dojazdy do nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę drogi ekspresowej, dojazdy do urządzeń technicznych) wraz ze zjazdami,
 7. budowę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) i infrastruktury dla potrzeb przedmiotowych obiektów wyposażonych m.in. w System Ważenia Pojazdów Ciężarowych,
 8. usunięcie kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi (m.in. odcinkowa rozbiórka konstrukcji istniejących dróg, rozbiórka lub przebudowa istniejących obiektów inżynierskich, odcinkowa rozbiórka bocznicy kolejowej, wyburzenia),
 9. budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,
 10. budowę pasów technologicznych,
 11. budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne;
 12. budowę urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia przeciwhałasowe, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, nasadzenia zieleni, inne niezbędne – zgodnie z wymogami wydanych decyzji środowiskowych;
 13. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych, hydrologicznych i innych;
 14. budowę sieci teletechnicznej na potrzeby Zamawiającego;
 15. budowę oświetlenia drogowego;
 16. wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i dróg związanych oraz ich wyposażenie w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej,
 17. wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów (np. przy obiektach) wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp,
 18. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 19. inne niezbędne.

Tabelaryczne zestawienie projektowanych węzłów

km roboczy w oparciu o ADPNazwa węzłaRelacje w węźle
80+510„Lubartów Północ” (nazwa robocza: węzeł „Wincentów”)stanowiący połączenie układu komunikacyjnego m. Lubartów (istniejąca droga wojewódzka nr 815 relacji droga krajowa nr 19 – Lubartów – Parczew – droga krajowa nr 63) z drogą ekspresową S19;
83+850„Lubartów Zachód” (nazwa robocza: węzeł „Lubartów”)na przecięciu planowanej drogi ekspresowej S19 z istniejącą drogą powiatową nr 1545L relacji: droga powiatowa nr 1528 – Kozłówka – Nowodwór – Lubartów;
390+176,80„Niemce Wschód” (nazwa robocza: węzeł „Niemce”)na przecięciu planowanej drogi ekspresowej S19 z istniejącą drogą wojewódzką nr 828 klasy Z relacji: Garbów – Krasienin – Niemce – Jawidz;
393+438,60„Niemce Południe” (nazwa robocza: węzeł „Leonów”)umożliwia wyprowadzenie ruchu z miejscowości Niemce na trasę S19 w kierunku Lublina i Rzeszowa. Poprzez drogę powiatową klasy Z nr 22377 możliwe będzie połączenie drogi S19 z terenami w otoczeniu węzła.

* W nawiasie podano nazwy węzłów używane w opracowaniach archiwalnych (Archiwalnej Dokumentacji Projektowej/ADP) i DŚU.