2019.02.01 – 2019.02.28

W miesiącu lutym wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe:

  • Uzyskano ze strony PGW Wody Polskie uzgodnienie analizy oddziaływania drogi na teren zalewowy
  • Dalsze prace projektowe – doszczegółowienie projektu w zakresie rozwiązań drogowych, inżynieryjnych, branżowych (wyposażenie drogi, przebudowa sieci uzbrojenia terenu),
  • Analiza otrzymanych wniosków mieszkańców z konsultacji społecznych – korekta roziwiązań projektowych
  • Kontynuacja robót terenowych związanych w wykonaniem dokumentacji geologicznej (wiercenia),
  • Aktualizacja mapy DCP w obszarze kolejowym – opracowanie operaty, wykonane pomiarów uzupełniających, przyjęcie do zasobów KODGIK
  • Bieżące uzgadnianie rozwiązań projektowych
  • Udzielenie odpowiedzi na złożone wnioski od mieszkańców i samorządów podczas przeprowadzonych działań informacyjno-konsultacyjnych